TubeNinja

بهترین دانلود ویدیو بر روی وب

چسباندن لینک به این ویدئو زیر

3 راه ساده برای دانلود تقریبا همه فیلم ها


URL-ترفند

  1. باز کردن فایل ویدیویی یا موزیک را که شما می خواهید برای دانلود
  2. اضافه کردن به DL را در URL قبل از اسم سایت
    دیدن نمونه
  3. مطبوعات را وارد کنید

کپی و چسباندن

کپی لینک به این ویدئو شما می خواهید برای دانلود و آن را در زمینه جایگذاری کنید


از بوکمارکلت

کشیدن این دکمه به نوار نشانکها خود را، و بعد زمانی که شما در حال بازدید در یک ویدیو یا موسیقی است که شما می خواهید برای دانلود؛ شما فقط با کلیک بر روی نشانه.

TubeNinja این صفحه