TubeNinja

بهترین دانلود ویدیو بر روی وب

چسباندن لینک به این ویدئو زیر

دانلود راهنمای

TubeNinja پشتیبانی از تعداد بی شماری از وب سایت های جریان های مختلف برای صرفه جویی در محتوا. چک لیست در سمت راست برای دیدن همه وب سایت هایی که حمایت می کنیم. توجه داشته باشید که حتی اگر یک سایت است و نه در لیست ممکن است به هر حال پشتیبانی و شما می توانید سعی کنید به لینک در میدان ورودی بالا را کپی و پیست.

دیگران

ما حتی بسیاری از وب سایت های دیگر که در اینجا ذکر نشده را پشتیبانی کند. اگر شما برای مثال پیدا کردن یک سایت را با تلفیقی زیبا از فیلم های جاسازی شده شما می توانید لینک به آن صفحه را در جعبه ورودی در بالای این صفحه چسباندن و ضربه دانلود. سایت ما پس از آن از طریق سایت نگاه خواهد کرد و پیدا کردن تمام فیلم ها تعبیه شده است که ما حمایت و شما یک لیست از لینک های دانلود است.